Skip to main content

4.查看網站訪客統計

首先請點選左側按到網站管理

image-1679030179777.png

點選完就會看到您輸入的網站資料

image-1679030250655.png

請點選如圖GoAccess

image-1679030375500.png

點選完進入如圖

image-1679030545299.png

點選左邊設定

image-1679030874051.png

改變主題裡的DARK PURPLE

image-1679031000786.png

成功後如圖

image-1679031134181.png

感謝觀賞